info@iscquangtrung.edu.vn
0943 77 83 80 - 0908 23 27 00 - 0903 76 71 88

Mobile Application Development For Android

hình Mobile Application Development For Android

Khóa học trang bị cho học viên các kiến thức để có kỹ năng làm việc hiệu quả. Các kỹ năng bao gồm: làm việc nhóm theo qui trình SCRUM (môn học G01), kỹ năng trao đổi với khách hàng và giải quyết công việc (môn học G02, G03, G04).

Học viên được học các kiến thức xây dựng giao diện, xử lý dữ liệu sử dụng ngôn ngữ lập trình Java (môn học A01, A02) cho các thiết bị android và kiểm thử phần mềm (môn học G05).

Trong khóa học, học viên được tham gia xây dựng một ứng dụng thực tế trên Android để có đủ kiến thức, kỹ năng, và kinh nghiệm làm việc trong các công ty phần mềm.

 

Mã môn học

Tên môn học

Số giờ học

G01

. Working Process

12

G02

.  Critical Thinking

24

G03

. Professional Speaking

24

G04

. Technical Writing

24

G05

. Software Testing Process

12

A01

A02

. Basic Android Programming

. Advance Android Programming

36

48

On-job Training

 

Số giờ thực hành

  • Project

 

180

 

 

Tổng số giờ

360