iscquangtrung@saigontech.edu.vn      0943.778380 - 0908.232700 - 0903.767188

Quy định học tập

Đánh giá quá trình học tập

Học viên cần:

  • Đáp ứng các yêu cầu của Product owner trong từng dự án “on-job training” cho module 4..
  • Vượt qua các bài kiểm tra về kiến thức kỹ thuật và các kỹ năng cần thiết như đã thiết kế trong chương trình đào tạo.

Bảo lưu

Học viên được bảo lưu kết quả đầu vào trong thời hạn 6 tháng và được hoàn trả học phí theo tỷ lệ như sau:

  • Bảo lưu trong tuần đầu tiên của khóa học: 75%
  • Bảo lưu sau tuần đầu tiên của khóa học: 0%

Chuyển lớp

Học viên sẽ được chuyển lớp khi được sự chấp thuận của cố vấn học tập.