info@iscquangtrung.edu.vn
0943 77 83 80 - 0908 23 27 00 - 0903 76 71 88

Software Testing

hình Software Testing

Khóa học trang bị cho học viên các kiến thức để có kỹ năng làm việc hiệu quả. Các kỹ năng bao gồm: làm việc nhóm theo qui trình SCRUM (môn học G01), kỹ năng trao đổi với khách hàng và giải quyết công việc (môn học G02, G03, G04).

Học viên được học các kiến thức thiết kế và quản lý cơ sở dữ liệu (môn học G06), bảo mật hệ thống thông tin (môn học T01), và cách sử dụng công cụ Selenium (môn học T02) kết hợp với qui trình kiểm thử phần mềm (môn học G05) để kiểm thử các chức năng của phần mềm.

Trong khóa học, học viên được tham gia kiểm thử các ứng dụng phần mềm thực tế để có đủ kiến thức, kỹ năng, và kinh nghiệm làm việc trong các công ty phần mềm.

Chương trình này được này được thiết kế đặc biệt cho các học viên có khả năng ngoại ngữ (ngoài tiếng Anh) và hoàn toàn chưa có kiến thức IT để trở thành nhân lực IT Communicator*.

* Hiện tại chỉ áp dụng cho các học viên có trình độ Nhật ngữ.

 

Mã môn học

Tên môn học

Số giờ học

G01

. Working Process

12

G02

. Critical Thinking

24

G03

. Professional Speaking

24

G04

. Technical Writing

24

G05

. Software Testing Process

12

G06

. Database Management Systems

24

T01

. Security in Information Systems

12

T02

  •  

48

On-job Training

 

Số giờ thực hành

Project

 

180

 

 

Tổng số giờ

360