info@iscquangtrung.edu.vn
0943 77 83 80 - 0908 23 27 00 - 0903 76 71 88

Web Application Development Using Java

hình Web Application Development Using Java

Khóa học trang bị cho học viên các kiến thức để có kỹ năng làm việc hiệu quả. Các kỹ năng bao gồm: làm việc nhóm theo qui trình SCRUM (môn học G01), kỹ năng trao đổi với khách hàng và giải quyết công việc (môn học G02, G03, G04).

Học viên được học các kiến thức thiết kế và quản lý cơ sở dữ liệu (môn học G06), xây dựng giao diện phần mềm (môn học G07), lập trình xử lý dữ liệu sử dụng công nghệ Java (môn học J01) và kiểm thử phần mềm (môn học G05).

Trong khóa học, học viên được tham gia xây dựng một ứng dụng Web thực tế trên nền tảng Java để có đủ kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm làm việc trong các công ty phần mềm.

 

Mã môn học

Tên môn học

Số giờ học

G01

. Working Process

12

G02

. Critical Thinking

24

G03

. Professional Speaking

24

G04

. Technical Writing

24

G05

. Software Testing Process

12

G06

. Database Management Systems

24

G07

. Front-End (Bootstrap + Angular.js + jQuery)

24

J01

. Java Back-End

36

On-job Training

 

Số giờ thực hành

Project

 

180

 

 

Tổng số giờ

360