iscquangtrung@saigontech.edu.vn      0943.778380 - 0908.232700 - 0903.767188

Mô tả môn học

[A01] Introduction to Android Development

Số giờ học: 36

Môn học cung cấp cho học viên kiến thức cơ bản về lập trình ứng dụng chạy trên các thiết bị Android bao gồm các nội dung:

 • + Application Basics:
  • o   Understanding Application Components
  • o   Defining the Manifest
  • o   Managing Application Resources
  • o   Exploring Building Blocks
  • o   Positioning with Layouts
  • o   Partitioning with Fragments
  •  
 • + Application Design Essentials:
  • o   Architecting with Patterns
  • o   Appealing with Style
  • o   Material Design
  • o   Designing Compatible Applications
  •  
  •  
 • + Application Development Essentials:
  • o   Android Preferences
  • o   Files and Directories
  • o   SQLite
  • o   Content Providers 

[A02] Advanced Android Application Development

Số giờ học: 48

Môn học cung cấp cho học viên kiến thức nâng cao về lập trình Android bao gồm các nội dung:

 • + Threading and Asynchronous Processing
 • + Android Services
 • + Android Content Providers
 • + Broadcasting and Receiving Intents
 • + Notifications
 • + Advanced Android User Interface Design
 • + Web Services, Location & Google Map
 • + Common Android APIs

[G01] Working Process

Số giờ học: 12

Môn học trang bị cho học viên kiến thức và kỹ năng làm việc theo mô hình SCRUM, đây là mô hình làm việc hiệu quả và phổ biến nhất hiện nay trong phát triển phần mềm. 

Nội dung chính:

 • + SCRUM process
 • + Work Breakdown Structure & Estimation & Priority setting
 • + GIT process
 • + Meeting report (Daily SCRUM meeting, Sprint meeting)
 • + Tools: Assembla, BitBucket, Redmine

[G02] Critical Thinking

Số giờ học: 12

Môn học giúp học viên có khả năng suy nghĩ một cách rõ ràng, hợp lý, kết nối logic giữa những ý tưởng; xác định, xây dựng và đánh giá các lập luận; phát hiện các mâu thuẫn và sai lầm phổ biến trong lập luận; giải quyết vấn đề một cách hệ thống…Với tư duy phản biện, học viên có khả năng giao tiếp tích cực trong làm việc nhóm.

Nội dung chính:

 • + Identify characteristics of employees who are qualified for employment, promotion, and retention in the workforce
 • + Explain critical thinking strategies within the context of leadership
 • + Apply business communication skills
 • + Utilize data and information to make decisions
 • + Identify roles and strategies used in group processes and team building
 • + Have a positive attitude
 • + Evaluate your understanding on a product
+ Listen and maintain communication

[G03] Professional Speaking

Số giờ học: 24

Môn học này giúp học viên thấy rõ nguyên nhân làm hạn chế khi giao tiếp với người nước ngoài và kỹ năng trình bày thông tin. Trình bày thông tin tốt là truyền tải được nhiều thông tin nhất trong thời gian ngắn nhất. Kết thúc môn học này, học viên sẽ biết được nguyên nhân làm hạn chế khi giao tiếp với người nước ngoài. Môn học này chú trọng vào hai nội dung chính:

 • + Pronunciation
 • + Presentation

[G04] Database Management Systems

Số giờ học: 24

Môn học cung cấp cho học viên các kiến thức chung về các hệ quản trị cơ sở dữ liệu, giúp học viên có khả năng chọn 1 hệ quản trị cơ sở dữ liệu cụ thể cho 1 ứng dụng cụ thể.

Nội dung chính:

 • + Relational Database
 • + Normalization
 • + Structured Query Language
 • + Entity-Relationship Model
 • + Database Design (Physical Diagram)
 • + Database implementation (DDL, DML, Stored procedure, Function)

[G05] Web Front-End

Số giờ học: 36

Môn học giới thiệu các công cụ, cách thức để thiết kế một giao diện website, viết được mã xử lý website theo yêu cầu của khách hàng.

Nội dung chính:

 • + Bootstrap CSS Components
 • + Bootstrap Javascript Components
 • + Bootstrap and JQuery
 • + Web Tools
 • + Front-End Javascript Frameworks: AngularJS
 • + Task Runners, Angular Scope, Forms and Form Validation
 • + Single Page Applications
 • + Client-Server Communication and Angular Testing

[I01] Swift Fundamental

Số giờ học: 36

Môn học này giới thiệu các khái niệm cơ bản trong lập trình Swift. Nội dung chính:

 • + The Basics, Operators, Strings and Characters
 • + Collection Types
 • + Control Flow
 • + Functions, Closures
 • + Enumerations
 • + Classes and Structures
 • + Properties, Methods, Subscripts, Inheritance, Initialization and Deinitialization
 • + Optional Chaining
 • + Error Handling
 • + Type Casting
 • + Nested Types
 • + Extensions, Protocols, Generics and Access Control

[I02] Developing iOS Application with Swift

Số giờ học: 36

Môn học cung cấp kiến thức để học viên có thể phát triển các thiết bị iOS ứng dụng ngôn ngữ lập trình Swift, cụ thể: 

 • + UIKit and the Interface Builder + Advanced UI Concepts
 • + User Interactivity
 • + Multiple View Controllers & Navigation
 • + Persistence & Networking
 • + Introduction to Developing for watchOS
+ Introduction to Developing for tvOS

[J01] Java Back-End

Số giờ học: 36

Môn học cung cấp kiến thức trên nền Java để xử lý các yêu cầu của Website bên phía server:

 • + Maven/Gradle
 • + Spring Framework
  • o   Spring MVC
  • o  Spring Data Access
  • o  Spring RESTful Web Services
  • o  Spring Security
  • o  Spring Transaction Management
  • o  Spring Aspect Oriented Programming
  • o  Spring Testing
  • o  Spring Web Flow
 • + Hibernate/JPA
  • o  Deploying and Configuration
  • o  Object Lifecycle, Persistence, and Session Management
  • o  Object-Relational Mapping
  • o  HQL/JPQL
 • + Unit Test

[S01] Node.js Back-End

Số giờ học: 36

Môn học cung cấp kiến thức trên nền Node.js cùng các thư viện để viết các xử lý bên phía server,

 • + Introduction to Node​
  • o  Blocking and Non-blocking IO
  • o   Node JavaScript
 • + Essential Node APIs​
  • o  CLI and FS APIs
  • o  TCP
  • o  HTTP
 •  Web Development​
  • o  Express
  • o  Integrating Node with Angular
  • o   WebSocket
  • o    Socket.IO
 •  Databases
  • o  MongoDB
  • o  MySQL
  • o   Redis

[N01] .NET Back-End

Số giờ học: 36

Môn học cung cấp đầy đủ kiến thức .NET để xây dựng hệ thống tương tác và xử lý website bên phía server gồm:

 • + NET MVC Framework
 • + Implementing an Exception Handling Strategy
 • + Implementing Authentication and Authorization
 • + Assigning Roles and Membership
 • + Developing a Web API
 • + Calling a Web API from Mobile and Web Applications
 • + Using HTTP Modules and HTTP Handlers
 • + Using Web Sockets
 • + .NET Entity Framework
 • + Unit Test
 • + Deploying a Web Application

[P01] PHP Back-End

Số giờ học: 36

Môn học cung cấp kiến thức trên nền PHP để xử lý các yêu cầu của website bên phía server:

 • + PHP Fundamentals
  • + PHP Framework: Symfony, Laravel
   • o  Installation & Configuration
   • o  Routes, Models, Views, Controllers
   • o  Forms, Validations
   • o  Database (CRUD)
   • o  Session, Security
   • o  Caching
 • + CMS (Wordpress, Joomla)
 • + Unit Test
 • + Deployment

[R01] Ruby on Rails Back-End

Số giờ học: 36

Môn học này hướng dẫn học viên thiết kế và xây dựng một ứng dụng Web có sử dụng CSDL hoàn chỉnh dùng Rails

 • + Rails Programming Environment
 • + Routing
 • + Views and Controllers
 • + Models and Database Design
 • + Test-First Development Using RSpec and Capybara
 • + Forms
 • + Deployment

[T01] Security in Information Systems

Số giờ học: 12

Môn học cung cấp cho học viên kiến thức an toàn thông tin đối với các hệ thống thông tin:

 • + Access Control
 • + Virtual Private Database
 • + Cryptography on Database
 • + SQL Injection
 • + Auditing
 • + Security issues in Outsourced Databases

[T02] Selenium

Số giờ học: 36

Môn học cung cấp cho học viên kiến thức về công cụ Selenium trong kiểm thử tự động:

 • + RTTS Framework
 • + Target Object Identification
 • + Data Capture and Validation
 • + Logging Options
 • + Regular Expressions
 • + Data Driven Tests
 • + Working with Databases
 • + Multi-Browser Testing
 • + Selenium Grid