iscquangtrung@saigontech.edu.vn      0943.778380 - 0908.232700 - 0903.767188

Mobile Application Development For Android

hình Mobile Application Development For Android

Khóa học trang bị cho học viên các kiến thức để có kỹ năng làm việc hiệu quả. Các kỹ năng bao gồm: làm việc nhóm theo qui trình SCRUM (môn học G01), kỹ năng trao đổi với khách hàng và giải quyết công việc (môn học G02, G03).

Học viên được học các kiến thức xây dựng giao diện, xử lý dữ liệu sử dụng ngôn ngữ lập trình Java (môn học A01, A02) cho các thiết bị android.

Trong khóa học, học viên được tham gia xây dựng một ứng dụng thực tế trên Android để có đủ kiến thức, kỹ năng, và kinh nghiệm làm việc trong các công ty phần mềm.

Mã môn học Tên môn học
G01 Working Process
G02 Critical Thinking
G03 Professional Speaking
A01 Basic Android Programming
A02

Advanced Android Programming

OJ1 On the Job Training