iscquangtrung@saigontech.edu.vn      0943.778380 - 0908.232700 - 0903.767188

Software Testing

hình Software Testing

Khóa học trang bị cho học viên các kiến thức để có kỹ năng làm việc hiệu quả. Các kỹ năng bao gồm: làm việc nhóm theo qui trình SCRUM (môn học G01), kỹ năng trao đổi với khách hàng và giải quyết công việc (môn học G02, G03).

Học viên được học các kiến thức thiết kế và quản lý cơ sở dữ liệu (môn học G04), bảo mật hệ thống thông tin (môn học T01), và cách sử dụng công cụ Selenium (môn học T02) kết hợp với qui trình kiểm thử phần mềm để kiểm thử các chức năng của phần mềm.

Trong khóa học, học viên được tham gia kiểm thử các ứng dụng phần mềm thực tế để có đủ kiến thức, kỹ năng, và kinh nghiệm làm việc trong các công ty phần mềm.

Chương trình này được này được thiết kế đặc biệt cho các học viên có khả năng ngoại ngữ (ngoài tiếng Anh) và hoàn toàn chưa có kiến thức IT để trở thành nhân lực IT Communicator*.

* Hiện tại chỉ áp dụng cho các học viên có trình độ Nhật ngữ.

 

Mã môn học Tên môn học
G01 Working Process
G02 Critical Thinking
G03 Professional Speaking
G04 Database Management Systems
T01

Security in Information Systems

T02 Selenium
OJ1 On the Job Training