iscquangtrung@saigontech.edu.vn      0943.778380 - 0908.232700 - 0903.767188

Web Application Development Using Ruby on Rails

hình Web Application Development Using Ruby on Rails

Khóa học trang bị cho học viên các kiến thức để có kỹ năng làm việc hiệu quả. Các kỹ năng bao gồm: làm việc nhóm theo qui trình SCRUM (môn học G01), kỹ năng trao đổi với khách hàng và giải quyết công việc (môn học G02, G03).

Học viên được học các kiến thức thiết kế và quản lý cơ sở dữ liệu (môn học G04), xây dựng giao diện phần mềm (môn học G05), lập trình xử lý dữ liệu sử dụng ngôn ngữ lập trình Ruby (môn học R01).

Trong khóa học, học viên được tham gia xây dựng một ứng dụng Web thực tế trên nền tảng Ruby để có đủ kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm làm việc trong các công ty phần mềm.

 

Mã môn học Tên môn học
G01 Working Process
G02 Critical Thinking
G03 Professional Speaking
G04 Database Management Systems
G05

Front-End

(Bootstrap + Angular.js (hoặc ReAct) +jQuery)

R01 Ruby on Rails Back-End
OJ1 On the Job Training